Regulamin

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne

  Definicje

  Usługodawca – Właściciel oprogamowania swifterr.com Spółka Digital Sphere Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Zdrojowej 10, 53-213, posiadającna numer NIP 8943006196, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna pod numerem KRS 0000363324.

  Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie firmą ( kontakty, kalendarz, zadania, sprzedaż, flota, Video rozmowy), udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej Usługodawcy.

  Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy – oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw;

  Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnione Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.

  Konto – instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta, dostępna pod indywidualnym adresem internetowym.

  Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta.

  Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym miesięcznym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Usługodawcy, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.

  Limit Liczby Użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z Usługi.

  Panel Klienta – specjalna strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę, służąca do zarządzania Kontem. Panel Klienta dostępny jest pod adresem https://swifterr.com

  Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez 30 dni w przypadku pakietu miesięcznego oraz 365 dni w przypadku pakietu rocznego

  Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.

  Umowa – porozumienie Usługodawcy i Klienta na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do wniesienia Opłaty zgodnej z Cennikiem. Integralną część umowy stanowi niniejszy Regulamin.

  Dostawca – przedsiębiorca niezależny od Usługodawcy, z którego usług klient może korzystać w ramach korzystania z Aplikacji.

  Zawieszenie Świadczenia Usługi – blokada dostępu do Konta dla Użytkowników.

  Zaprzestanie Świadczenia Usługi – całkowite usunięcie Konta wraz ze wszystkimi danymi.

  Przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.

  Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnej chwili poprzez wydanie przez Klienta stosownego oświadczenia wysłanego na adres mailowy Usługodawcy [javascript protected email address].

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Usługodawca zobowiązany jest poinformować o zmianach regulaminu drogą mailową poprzez wysłanie e-maila na adres klienta, który został podany podczas rejestracji, bądź pod dostępnym adresem https://swifterr.com/regulamin, o zmianach wprowadzonych w regulaminie na 7 dni przed wejściem tych zmian w życie.

 • Rozdział II. Prawa i obowiązki Klienta

  Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Konta.

  Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektronicznej pod adresem [javascript protected email address]

  Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.

 • Rozdział III. Prawa i obowiązki Usługodawcy

  Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi okresową Opłatę.

  Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:

  • nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
  • działaniem osób trzecich,
  • przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

  Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania bądź Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:

  • podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  • naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  • używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zawieszenia Świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku nieopłacenia przez Klienta faktury bądź faktury pro forma wystawionej przez Usługodawcę. W przypadku Klientów instytucjonalnych, po zablokowaniu konta, o którym mowa, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej za odblokowanie konta w wysokości 20% niezapłaconej faktury.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do Zaprzestania Świadczenia Usługi w przypadku, gdy Zawieszenie Świadczenia Usługi trwa nieprzerwanie co najmniej 45 dni.

  Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień Aplikacji oraz zasobów technologicznych służących do realizacji Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Usługi. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ww. blokady były jak najkrótsze i jak najmniej uciążliwe dla Klientów.

  Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom Usługi wiadomości dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę.

 • Rozdział IV. Zamawianie i świadczenie Usługi, Cennik i Płatności

  Wypełnienie przez Klienta odpowiedniego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy oznacza złożenie zamówienia na Usługę.

  Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na trwający maksymalnie 14 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranego Planu Taryfowego.

  Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji Swifterr.com na trwający maksymalnie do 14 dni kalendarzowych bezpłatny okres próbny nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W okresie próbnym Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do aplikacji swifterr.com wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. W okresie próbnym Usługodawca i Klient nie zawierają umowy o świadczenie usług, ani umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Usługodawca rekomenduje wprowadzenie przez Klienta w okresie próbnym danych fikcyjnych, w celach testowych jakości na przyszłość świadczonej usługi.

  Zawarcie umowy o świadczenie usługi przerywa bieg okresu próbnego.

  Jeżeli w trakcie trwającego 14 dni bezpłatnego okresu próbnego Klient nie zawrze Umowy na świadczenie Usługi świadczenie usługi zostanie automatycznie Zawieszone po zakończeniu okresu próbnego.

  W przypadku wybrania przez Klienta Planu płatnego, jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury pro forma:

  • Przez przelew bankowy, na indywidualny rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma;
  • Za pomocą kanałów szybkiej płatności, po wybraniu stosownej opcji w Panelu Klienta;
  • Faktura potwierdzająca zakup Usługi będzie wystawiania po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

  Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu generowania faktury pro forma. Aktualny cennik dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy.

  Opłata za Usługę dotyczy Planu Taryfowego i Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

  Klient ma prawo do zmiany Planu Taryfowego w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez wydanie stosownego oświadczenia w Panelu Klienta.

  W przypadku zmiany Planu Taryfowego na tańszy, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie z nowym Okresem Rozliczeniowym, tj. w Okresie Rozliczeniowym następującym po Okresie rozliczonym wcześniejszą fakturą.

  W przypadku zmiany Planu Taryfowego na droższy, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie natychmiast, bądź wraz z nowym Okresem Rozliczeniowym, zależnie od opcji wybranej w Panelu Klienta. W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na natychmiastową zmianę planu, zobowiązany jest dokonać dopłaty do pozostałego czasu bieżącego Okresu Rozliczeniowego.

  Niewniesienie opłaty za świadczenie Usługi przed rozpoczęciem nowego Okresu Rozliczeniowego skutkować będzie Zawieszeniem Świadczenia Usługi.

  Rozwiązanie Umowy i Zaprzestanie Świadczenia Usługi jest równoważne z usunięciem konta z serwerów Usługodawcy. Usunięcie konta następuje:

  • Natychmiast – w przypadku, gdy Klient skorzysta ze stosowanej opcji w Panelu Klienta;
  • W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przesłanej na wskazany adres e-mail podany podczas rejestracji;
  • Po Zawieszeniu Świadczenia Usług w ramach opłaconego Konta, jednak nie wcześniej niż w ciągu 45 dni od momentu Zawieszenia.

  Warunkiem rozwiązania Umowy jest wcześniejsze uregulowanie ewentualnych zaległych należności.

  W przypadku Klientów instytucjonalnych w momencie rozwiązania Umowy nie przysługuje prawo zwrotu części Opłaty za niewykorzystany Okres Rozliczeniowy Usługi.

  Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

  Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT w formie dokumentów elektronicznych i dostarczanie ich drogą elektroniczną.

 • Rozdział V. Usługi zewnętrzne

  Usługodawca w ramach świadczonych Usług umożliwia Klientom korzystanie z usług firm trzecich – Dostawców. Usługodawca umożliwia korzystanie z usług zewnętrznych takich jak:

  • konta e-mail (POP3,IMAP,SMTP)
  • usługi wysyłki i odbioru SMS/MMS
  • usługi masowej wysyłki wiadomości e-mail
  • systemy do fakturowania
  • usługi komunikacji w ramach portali społecznościowych

  Usługodawca w ramach korzystania z Aplikacji umożliwia korzystanie z usług Dostawców.

  Usługodawca nie pośredniczy w świadczeniu usług przez Dostawców.

  Korzystanie z usług Dostawcy może wymagać zawarcia dodatkowej umowy z Dostawcą. Na Kliencie ciąży obowiązek zawarcia stosownej umowy.

  Korzystanie z usług Dostawcy może wymagać wniesienia dodatkowych opłat. Na Kliencie ciąży obowiązek wniesienia tych opłat bezpośrednio do Dostawcy.

  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Dostawców.

 • Rozdział VI. Reklamacje

  Klient może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź kwoty faktury.

  Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres [javascript protected email address] wysłanego z Konta, którego reklamacja dotyczy.

  Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać Konto, Użytkownika oraz czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.

  Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.

  Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.

 • Rozdział VII. Ochrona danych osobowych

  Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi lub w Panelu Klienta w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.

  Administratorem danych, o których mowa w pkt. 1, jest Usługodawca, tj.Spółka Digital Sphere Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca numer NIP 893 300 61 96

  Usługodawca będzie przetwarzał dane, o których mowa w pkt. 1, wyłącznie w celach niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi.

  Klient ma prawo do zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obowiązek przygotowania takiej umowy ciąży na Kliencie. Treść umowy powierzenia danych osobowych będzie indywidualnie ustalana pomiędzy Klientem i Usługodawcą. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która jest dla niego niekorzystna.

  Klient oświadcza, że na podstawie oddzielnie zawartej z Usługodawcą umowy w trybie art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r., nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami) powierzy Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu świadczenia Usługi. W przypadku nie zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych Klient przetwarza dane w systemie swifterr.com na swoją wyłączną odpowiedzialność.

  Usługodawca zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty zarówno za zawarcie jak i trwanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Opłata ustalana jest indywidualnie w zależności od charakteru przetwarzanych danych.

  Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta, są informacjami poufnymi i nie będą ujawniane przez Usługodawcę osobom trzecim.

  Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych zgromadzonych na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:

  • świadczenie Usługi
  • wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  • cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności
  • prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta

  Usługodawca nie będzie w żaden sposób ingerował w zawartość baz danych bez wyraźnego żądania Klienta. Żądanie takie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

  Klient oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Konta i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.

  Jeśli, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, sposób i cel wykorzystywania danych zgromadzonych na Koncie zobowiązuje Klienta do rejestracji bazy danych, do Klienta należy obowiązek zgłoszenia tej bazy do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Usługodawca oświadcza, że wszystkie dane, w tym informacje stanowiące dane osobowe, są przechowywane wyłącznie na dedykowanych serwerach, wydzierżawionych od H88 Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (https://www.kei.pl). W powyższym zakresie Usługodawcę oraz KEI S.A. łączy zawarta umowa dzierżawy.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Usługodawcę możliwy jest adresem email: [javascript protected email address]

 • Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

  Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Usługodawcy.

  Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące Aplikacji i Usługi stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.